Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „www.brokatka.pl”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego brokatka.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający prowadzony jest przez firmę: Brokatka Anna Zasada, Cynamonowa 4a, 62-023 Kamionki, NIP: 6661963684. Kontakt ze sklepem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@brokatka.pl lub telefonicznie pod numerem: 505281005

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest w domenie brokatka.pl. Sprzedający może jednak przenieść go na inną, wybraną przez siebie domenę według swojego uznania

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

 2. Definicje i objaśnienia

2.1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:

2.1.1. „Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
2.1.2. „Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
2.1.3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.4. „Konto” – indywidualny panel informacyjno-administracyjny Sklepu Internetowego udostępniany Klientowi po przeprowadzeniu Procesu Rejestracji.
2.1.5. „Proces Rejestracji” – zestaw czynności wykonywanych przez Klienta celem założenia Konta.
2.1.6. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2.1.7. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.1.8. „Sprzedający” – firma Brokatka Anna Zasada zarejestrowana w Kamionkach 62-023, ul. Cynamonowa 4a, NIP 6661963684.
2.1.9. „Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.
2.1.10. „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.
2.1.11. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 10 poniżej.
2.1.12. „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.

2.2. W zależności od okoliczności terminy, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej.

2.3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazywaniu informacji pocztą elektroniczną, należy przez to rozumieć:

2.3.1. w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – wysłanie wiadomości na adres email podany przez Klienta w ramach Procesu Rejestracji lub w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie,

2.3.2. w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego – wysłanie wiadomości na adres email: biuro@brokatka.pl.

3. Podstawowe informacje dotyczące korzystania za Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Cookies

3.2. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego jako użytkownik niezarejestrowany (nie ma konieczności zakładania Konta).

3.3. Na etapie składania zamówienia Klient powinien podać następujące dane:
3.3.1. imię i nazwisko,
3.3.2. adres zamieszkania/siedziby (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)
3.3.3. numer telefonu kontaktowego,
3.3.4. adres dostawy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby,
3.3.5. firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).
Dodatkowo, Klient zostanie poproszony o akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów a także świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych.

4. Składanie Zamówień i zawieranie Umów

4.1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.

4.2. Towar sprzedawany jest bez aranżacji i dekoracji, w otoczeniu których może być prezentowany w Sklepie Internetowym, chyba że w jego opisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

4.3. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.4. Procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:

4.4.1. Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić klikając przycisk „Dodaj do koszyka”, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej (dodanie Towarów do listy zakupowej nie oznacza złożenia Zamówienia, a Klient ma możliwość dodania do tej listy kolejnych Towarów, zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy albo rezygnacji z Zamówienia),

4.4.2. po skompletowaniu listy zakupowej Klient jest informowany o kosztach dostawy Towarów,

4.4.3. następnie Klient loguje się do Konta (o ile uprzednio się nie zalogował) albo – jeżeli dokonuje zakupów jako użytkownik niezarejestrowany – podaje dane, o których mowa w punkcie 3.3. powyżej;  użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także będzie mógł wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, co jednak nie jest obowiązkowe i nie uniemożliwia złożenia Zamówienia,

4.4.4. kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenie ich akceptacji,

4.4.5. Klient jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy, a następnie dokonuje wyboru formy płatności

4.4.6. po wykonaniu powyższych czynności Klient może złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”,

4.4.7. Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.

4.5. Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą.

5. Ceny i warunki płatności

5.1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego są:

5.1.1. wyrażone w polskich złotych,
5.1.2. cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),
5.1.3. nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (o ile będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia i bezpośrednio przed jego złożeniem.

5.2. Ceny Towarów mogą ulegać zmianom z tym, że zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

5.3. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

5.3.1. płatność on-line z wykorzystaniem serwisu rozliczeniowego PayU oraz paynow realizowaną na podstawie regulaminu tegoż serwisu rozliczeniowego dostępnego na jego stronie internetowej,
5.3.2. płatność za pobraniem,
5.3.3. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym.

5.4. Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy, chyba że Klient wybiera płatność za pobraniem.

5.5. Otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty (decyduje data faktycznego wpływu środków) jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania Umowy z zastrzeżeniem zdania następnego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Klient wybiera płatność za pobraniem.

5.6. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 5.4. powyżej, Sprzedający wyznaczy mu dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.

5.7. Sprzedający dokumentuje sprzedaż Towarów stosownymi dokumentami:

5.7.1. w przypadku Konsumentów – paragonem albo imienną fakturą VAT wystawioną na życzenie Klienta,
5.7.2. w przypadku Przedsiębiorców – fakturą VAT.

Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów.

6. Realizacja dostaw

6.1. Datę otrzymania Towarów przez Klienta ustala się jako sumę następujących terminów:

6.1.1. czasu przygotowania Towarów do wysyłki, o którym mowa w punkcie 6.2. poniżej,

6.1.2. czasu dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3 poniżej.

6.2. Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów do wysyłki trwa do 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania płatności (zgodnie z punktem 5.5. powyżej) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem termin ten biegnie od dnia zawarcia Umowy.

6.3. Sprzedający dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przesyłką kurierską – czas dostawy uzależniony jest od warunków wybranej firmy kurierskiej.

6.4. O wysokości kosztów dostawy Klient zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia i bezpośrednio przed jego złożeniem.

6.5. Klient zobowiązany jest zbadać doręczaną mu przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać i dopilnować spisania protokołu szkody.

6.6. Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Rękojmia i gwarancja

7.1. W razie stwierdzenia wad Towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.

7.2. Sprzedający nie udziela gwarancji.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy, świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną lub innych kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego należy zgłaszać:

8.1.1. pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego,
8.1.2. pocztą elektroniczną na adres biuro@brokatka.pl

8.2. Zaleca się, by reklamacja zawierała co najmniej: dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.

8.3. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom

9.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik z zastrzeżeniem punktu 9.2. poniżej.

9.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.3. Prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do produktów szytych na zamówienie lub produktów z personalizacją, a są nimi: łapacz snów z imieniem, pościel z oferty sklepu, narzuty na łóżka dziecięce.

9.4. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać formularz, który stanowi Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia), lecz nie jest to obowiązkowe.

9.5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:

9.5.1. pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego,
9.5.2. pocztą elektroniczną na adres biuro@brokatka.pl, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.

9.6. Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9.1. powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w punkcie 9.3 powyżej przed upływem tego terminu.

9.7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

9.8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.

9.9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

9.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Jeżeli Towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, Sprzedający informuje Klienta o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu Towarów przed złożeniem Zamówienia.

9.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

9.12. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

10. Usługi

10.1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące:

10.1.1. przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego,

10.1.2. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

10.1.3. dostęp do newslettera czyli do rozsyłanych cyklicznie przez Sprzedającego wiadomości email zawierających informacje o nowych produktach i usługach Sprzedającego oraz organizowanych przez niego promocjach, przy czym dostęp ten możliwy jest wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali subskrypcji poprzez podanie adresu email na specjalnym formularzu dostępnym w Sklepie Internetowym,

10.1.4. kontaktowanie się ze Sprzedającym za pomocą formularza kontaktowego.

10.2. Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.

10.3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

10.4. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z danej Usługi z następującymi wyjątkami:

10.4.1. umowa dotycząca założenia i korzystania z Konta zostaje zawarta z chwilą zakończenia Procesu Rejestracji,
10.4.2. umowa dotycząca newslettera zostaje zawarta z chwilą dokonania subskrypcji, o której mowa w punkcie 10.1.4 powyżej, przy czym dokonanie subskrypcji oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.5.Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta korzystania z nich z następującymi wyjątkami:

10.5.1. rezygnacja z Konta wymaga jego usunięcia, co następuje na żądanie Klienta skierowane do Sprzedającego pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,

10.5.2.rezygnacja z newslettera wymaga poinformowania o tym fakcie Sprzedającego pocztą elektroniczną lub kliknięcia na odpowiedni link deaktywacyjny zamieszczony w każdej wiadomości rozsyłanej w ramach newslettera.

Rezygnacja przez Klienta z Usług w całości bądź w części oznacza rozwiązanie – w całości bądź w odpowiedniej części – umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną.

10.6. Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w całości bądź w części w razie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu Internetowego lub ograniczeniu dostępnych w jego ramach funkcjonalności lub też w razie naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może zostać złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Dodatkowe obowiązki Klienta

11.1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

11.3. Klient zobowiązuje się:

11.3.1. nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,
11.3.2. nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,
11.3.3. nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich,
11.3.4. nie wykorzystywać Sklepu Internetowego i dostępnych w jego ramach funkcjonalności do prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych na rzecz Klienta lub osób trzecich,
11.3.5. nie zamieszczać w Sklepie Internetowym ani nie rozpowszechniać za jego pośrednictwem treści sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

11.4. Jeżeli wykorzystując dostępne funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient zamieści w tym sklepie jakiekolwiek treści, Klient oświadcza, że:

11.4.1. jest świadomy, iż zamieszczenie tych treści stanowi ich rozpowszechnianie oraz że będą one publicznie dostępne,

11.4.2. zamieszczenie przez niego tych treści nie narusza praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich,

11.4.3. upoważnia Sprzedającego do nieodpłatnego wykorzystywania tych treści w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do utrzymywania ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego; w tym zakresie Klient udziela Sprzedającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej.

11.5. Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli treści zamieszczanych w Sklepie Internetowym przez Klientów. Jeżeli jednak na skutek otrzymania stosownego powiadomienia Sprzedający poweźmie wiadomość o tym, że powyższe treści mogą naruszać przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający może usunąć te treści albo zablokować do nich dostęp oraz podjąć inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Odpowiedzialność Sprzedającego

12.1. Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.

12.2. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.

12.3. Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.

12.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

12.4.1. czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,

12.4.2. dowolnej modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej oraz rozwoju technologii,

12.4.3. natychmiastowego zablokowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Konta lub innych Usług w przypadku uzasadnionego podejrzenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający poinformuje Klienta o podjętych czynnościach pocztą elektroniczną.

12.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury teletechnicznej lub oprogramowania, w oparciu o które Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie przez nie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczenie ich jako spam.

12.6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

 

13. Ochrona danych osobowych

13.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

13.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i przetwarzane w celu:

13.2.1. zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów,
13.2.2. świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,
13.2.3. marketingu własnych produktów i usług Sprzedającego.

13.3. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.

13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

13.5. Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:

13.5.1. firmie kurierskiej, z którą współpracuje w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
13.5.2. operatorowi serwisu rozliczeniowego, z którym współpracuje w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie,

13.6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

13.7. Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

14. Prawa wyłączne

14.1 Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach i obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.

14.2. Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 14.1. powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.

15.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie poprzednio obowiązujących postanowień. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić:

15.2.1. ze względu na zmianę przepisów prawa,
15.2.2. ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,
15.2.3. w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,
15.2.4. w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,
15.2.5. w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności,
15.2.6. ze względu na istotne zmiany sytuacji rynkowej.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym, a Sprzedający poinformuje o nich dodatkowo pocztą elektroniczną Klientów posiadających Konto. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15.3. Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.

15.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

15.5. Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy lub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedającemu na drogę sądową.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (Formularz odstąpienia)
Copyright © 2018 - 2020 www.brokatka.pl. All rights reserved.